Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o naborze z dn. 09.04.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku w związku z art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy  o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U.2021.306)

ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 

Rodzaj, zakres oraz miejsce wykonywania czynności:

  1. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w Animex FOODS Sp. z o.o. O/Ełk – 2 osoby

Wymagania konieczne do wykonywania czynności o których mowa w pkt 1

- wykształcenie wyższe weterynaryjne,

-  posiadanie kwalifikacji zgodnie z § 2 rozporządzenia  MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 2004 Nr 89 poz. 860 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

  1. zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wraz z załącznikami oraz

- dyplom lekarza weterynarii,

- prawo wykonywania zawodu lekarza,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje określone w przepisach UE oraz prawie krajowym,

- dyplom specjalisty z danej dziedziny,

  1. oświadczenie zleceniobiorcy
  2. oświadczenie ULW

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wzory wymaganych dokumentów do pobrania na stronie www.piwelk.pl w zakładce „Ogłoszenie o naborze”. dok. 1, dok. 2, dok. 3

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację w  terminie do 30 kwietnia 2021 r.

  1. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku, ul. Suwalska 46 w godz. 7:00 – 15:00. Z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych
  2. drogą mailową na adres: piwelk@piwelk.pl
  3. listownie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku, ul. Suwalska 46, 19-300 Ełk

  1. poprzez platformę ePUAP, adres skrytki:/piwwelku/SkrytkaESP

Termin realizacji umowy:  20 maja  2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Komisja  po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę wyznaczonych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa oraz upubliczni wyniki postępowania.

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku z osobą wyznaczoną stosownej umowy-zlecenia.

Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do wykonania. Praca w systemie trzyzmianowym.

Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

 

 

Ełk, dnia 09.04.2021 r.

9 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze z dn. 09.04.2021 r.

Wynik naboru na ogłoszenie z dn. 12.03.2021

Wyniki naboru na ogłoszenie z dnia 12.03.2021 r. na lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

w okresie od 19 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r,

w ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Oddział w Ełku:

 

  1. Wykaz osób wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w ANIMEX FOODS Sp.    z o.o. Oddział w Ełku:

 

Lp.

Nazwisko i imię

1

Jurkowski Mateusz

2

Wojtyłko Izabela Grażyna

 

 

  1. Do sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Oddział     w Ełku:

 

Nabór zakończony bez wyboru kandydatki/ kandydata

 

Ełk, 09-04-2021 r.

9 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Wynik naboru na ogłoszenie z dn. 12.03.2021